Allmänna villkor – Trobar AB

1. Allmänt

1.1. Dessa allmänna villkor gäller, i den utsträckning inget annat skriftligen avtalats, för använd-ning av de tjänster som vid var tid tillhandahålls av Trobar AB, org.nr 559036-0748 (”Trobar”).

1.2. Trobar uppdaterar sitt tjänsteutbud kontinuerligt och har rätt att ändra, ta bort, ersätta, eller lägga till information i erbjudna tjänster samt upphöra att tillhandahålla dessa. På Trobars hemsida, www.trobar.se, anges vid var tid gällande beskrivning av tillhandahållna tjänster.

1.3. Med ”Avtal” förstås i dessa allmänna villkor det avtal som ingåtts mellan Trobar och ett bolag eller annan juridisk person (”Kunden”) varigenom Kundens medarbetare ges tillgång till och användning av tjänsterna (”Användare”). Dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av Avtalet.

1.4. Kunden och Trobar benämns i dessa allmänna villkor var och en för sig som ”Part” och gemensamt som ”Parterna”.

1.5. Det noteras att Trobar innehar utgivningsbevis och därmed har ett grundlagsskydd för sin verksamhet.

2. Upplåtelse och rättigheter

2.1. Samtliga rättigheter som är hänförliga till tjänsterna, inklusive upphovsrätt (innefattande men inte begränsat till databasskydd) och alla andra immateriella rättigheter, tillkommer Trobar eller dess licensgivare.

2.2. Trobar upplåter till Kunden, under förutsättning att avtalad ersättning erlagts, en icke exklusiv, icke upplåtbar, icke överlåtbar, och begränsad rätt att under Avtalets giltighetstid använda tjänsterna i enlighet med Avtalet. Kunden svarar för sina Användares användning av tjänsterna och har ingen rätt till tjänsterna utöver vad som uttryckligen anges i Avtalet och dessa allmänna villkor.

2.3. Avsnitt 2.2 innebär att Kunden ges en rätt att använda tjänsterna för eget bruk inom ramen för Kundens egen näringsverksamhet. Kunden får inte i sin tur upplåta eller vidareförmedla tjänsterna till tredje man eller ge tredje man tillgång till tjänsterna.

2.4. Uppgifter om upphovsrätt/copyright och andra äganderättsmeddelanden i tjänsterna får inte avlägsnas eller göras oläsliga av Kunden och/eller dess Användare.

3. Användning av tjänsterna

3.1. Tjänsterna får endast användas av de Användare som enligt Avtalet är behöriga, och vare sig Kunden eller Användare får upplåta, överlåta eller på annat sätt sprida användarbehörigheterna till Trobars system. Om inte annat särskilt överenskommits med Trobar är en enskild Användares konto personligt, och får inte delas av flera personer. Kunden ska vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till användarkonton. Upphör en Användare att vara anställd hos Kunden upphör även dennes rätt att använda tjänsterna. Kunden ska då skyndsamt tillse att Användaren inte längre har tillgång till tjänsterna samt informera Trobar.

3.2. Innehållet i tjänsterna får inte vidareförsäljas, upplåtas, mångfaldigas eller tillgängliggöras till tredje man eller allmänheten. Oaktat det föregående får en begränsad mängd innehåll vidarebefordras till tredje man och allmänheten i den mån det sker som en nödvändig del av Kundens näringsverksamhet (t.ex. för att innehållet införlivats i en nyhetsartikel/nyhetsinslag, eller för att fullgöra uppdrag gentemot tredje man). Det föregående förutsätter emellertid att varje sådant vidarebefordrande är förenligt med dessa allmänna villkor och Avtalet i övrigt.

3.3. Kunden och dess Användare får inte:

(a) använda tjänsterna på ett sätt som strider mot normalt bruk av tjänster av motsvarande slag eller som kränker Trobar eller dess licensgivares legitima intressen,

(b) använda tjänsterna i strid mot vid var tid gällande lagar innefattande, men inte begränsat till, EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) och upphovsrättslagen (1960:729),

(c) använda tjänsterna i strid mot gällande branschöverenskommelser och etiska regler, t.ex. pressetiska regler och god publicistisk sed,

(d) ta bort eller ändra innehållet i tjänsterna eller på annat sätt förfoga över tjänsterna eller deras innehåll.

3.4. Varje ny Användare ska godkänna dessa allmänna villkor innan denne får tillgång till tjänsterna. För det fall Trobar ändrar dessa allmänna villkor enligt avsnitt 9., måste varje Användare på nytt godkänna dessa villkor innan tjänsterna används.

3.5. Vid misstanke om att Användare använder tjänsterna i strid med Avtalet har Trobar rätt att stänga av Användare från användning av tjänsterna.

4. Tillgång till tjänsterna

4.1. Trobar förbehåller sig rätten att helt eller delvis stänga ner tjänsterna för uppdateringar, underhållsarbete och liknande åtgärder. Trobar strävar efter att i förväg informera Kunden om underhållsarbeten samt schemalägga underhållsarbeten utanför sedvanlig kontorstid.

4.2. Support och kundservice tillhandahålls för tjänsterna under sedvanlig kontorstid.

4.3. Trobar förbehåller sig rätten att registrera, spara och föra statistik över Kundens användning av tjänsterna.

4.4. Kunden är medveten om att det material som finns tillgängligt via Trobars tjänster kan vara skyddat enligt upphovsrättslagen (1960:729).

5. Betalningsvillkor

5.1. Som ersättning för Kundens nyttjande av tjänsterna ska Kunden erlägga den ersättning som framgår i Avtalet eller annars framgår av Trobars vid var tid gällande prislista.

5.2. Om inte annat avtalats förfaller Trobars fakturor till betalning trettio (30) dagar efter fakturadatum.

5.3. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta på utestående belopp från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen i enlighet med tillämplig lag.

5.4. Om Kunden trots påminnelse inte erlagt betalning för förfallen faktura, eller om Trobar annars har anledning att tro att Kunden inte kommer erlägga betalning, har Trobar rätt att med omedelbar verkan stänga av Kundens tillgång till tjänsterna.

5.5. Trobar har rätt att justera priset i samband med förlängning av Avtalet. Varje sådan föränd-ring ska vara kommunicerad och dokumenterad av parterna.

6. Behandling av personuppgifter

6.1. Kunden är införstådd med att denne blir personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter som Kunden tar emot/laddar ner som del av användandet av tjänsterna. Kunden svarar för sin egen personuppgiftsbehandling (t.ex. såvitt avser skyldigheten att informera registrerade personer om behandlingen) och Trobar har inget ansvar för denna.

6.2. Personuppgifter som Trobar erhåller från Användare eller Kunden, för vilka Trobar är personuppgiftsansvarig enligt GDPR, behandlas i enlighet med tillämplig och gällande lagstiftning samt Trobars vid var tid gällande personuppgiftspolicy, tillgänglig på länk www.trobar.se/privacy-policy.

7. Ansvarsbegränsning

7.1. Kunden är medveten om att Trobars informationsinsamling och innehållet i tjänsterna är beroende av myndigheters och institutioners servicegrad, öppettider och handläggningstider, samt att myndigheter och institutioner uppger korrekt och fullständig data. Trobar kan därför inte hållas ansvarigt för eventuella leveransförseningar, begränsningar eller konsekvenser, eller för eventuella ofullständiga eller inkorrekta uppgifter, som är en följd av sådana myndigheters eller institutioners verksamhet (inklusive brister i verksamheten).

7.2. Trobar ansvarar enbart för fel eller brister i tjänsterna som innebär att dessa ifråga om innehåll eller funktion väsentligen avviker från vid var tid gällande beskrivning av tjänsterna samt under förutsättning att eventuella fel och brister är direkt hänförliga till Trobar.

7.3. Oaktat det föregående ansvarar Trobar aldrig för produktionsbortfall, utebliven vinst, förlorad inkomst, följdskador, ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller annan indirekt skada eller förlust.

7.4. Eventuella krav mot Trobar ska framställas skriftligen och utan oskäligt dröjsmål dock senast tre (3) månader från det att Kunden upptäckt eller borde upptäckt den omständighet som föranlett kravet.

7.5. Trobars ansvar under detta Avtal är begränsat till den ersättning för tjänsterna som Kunden erlagt till Trobar under de senaste tolv (12) månaderna innan den händelse som gav upphov till Kundens krav.

8. Sekretess

8.1. All information mottagen från den andra Parten, som rimligen kan betraktas som konfidentiell, ska av den mottagande Parten hanteras som om det vore Partens egen konfidentiella information och Parterna förbinder sig att inte helt eller delvis avslöja sådan information för tredje Part.

8.2. Konfidentiell information får inte användas för andra ändamål än att utöva Parts rättigheter och uppfylla Parts skyldigheter enligt Avtalet.

8.3. Båda Parter ansvarar för att vidta åtgärder för att förhindra att dess anställda eller uppdragstagare sprider eller använder konfidentiell information på otillåtet sätt.

8.4. Som konfidentiell information ska inte betraktas information som är allmänt känd eller kommit till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot Avtalet.

8.5. Sekretessförpliktelserna mellan Parterna ska gälla utan begränsning i tiden, dock minst tjugo (20) år från Avtalets upphörande.

9. Ändring av allmänna villkor

9.1. Trobar förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor utan föregående godkännande från Kunden.

9.2. Ändringar som är till väsentlig nackdel för Kund träder ikraft först trettio (30) dagar efter Kunden skriftligen meddelats om ändringarna. Fortsatt användning av tjänsterna av en eller flera Användare efter denna tidpunkt utgör Kundens bekräftelse på att denne accepterar ändringarna. Om Kunden däremot inte vill acceptera sådana ändringar ska Kunden skriftligen meddela Trobar. Trobar har då rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

10. Avtalstid

10.1. Avtalet gäller ett (1) år från undertecknande, om inte annat avtalats, och förlängs automatiskt med ett (1) år i taget såvida det inte skriftligen sägs upp senast en (1) månad före avtalstidens utgång.

10.2. Vardera Part äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra Parten väsentligen bryter mot Avtalet och inte rättar sig inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom.

11. Force majeure

Part är inte ansvarig gentemot den andra Parten för omständigheter utanför Partens kontroll om det föreligger force majeure hos denne eller dennes leverantörer, innefattande krig och mobilisering, omfattande sjukdomsutbrott, civil oro, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brist på naturtillgångar, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande, avbrott av den allmänna samfärdseln, innefattande energiförsörjning, datavirus, import- och exportförbud samt andra förbud utanför en Parts kontroll.

12. Lagval och domsrätt

12.1. Vid oenighet ska Parterna i första hand förhandla i god anda för att finna en lösning.

12.2. Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, språket för förfarandet ska vara svenska och svensk lag ska tillämpas på tvisten.