Information om Trobars personuppgiftsbehandling

1. Vem är personuppgiftsansvarig?

Trobar AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Trobars tjänster och som beskrivs nedan. Det innebär att Trobar ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vänligen kontakta dataprotection@trobar.se vid frågor, klagomål eller synpunkter gällande hur Trobar behandlar personuppgifter.

2. Vilka personuppgifter behandlas?

När du som användare nyttjar våra tjänster behandlas personuppgifter om dig, vilket exempelvis innefattar namn, e-postadress och personnummer. Vid användningen av våra tjänster behandlas även tekniska uppgifter (som kan utgöra personuppgifter) om din enhet, nätverk och IP-adress samt loggning av de åtgärder du vidtar inom ramen för våra tjänster. Vi behandlar även personuppgifter som du lämnar vid kontakt med vår kundtjänst.

I huvudsak samlar vi in personuppgifterna direkt från dig som användare men vi kan även inhämta personuppgifter från tredje man, t.ex. från din arbetsgivare.

3. Varför behandlar vi personuppgifter och på vilken laglig grund?

Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter är i huvudsak att uppfylla våra förpliktelser att tillhandahålla tjänster och utöva våra rättigheter enligt avtalet med dig och/eller din arbetsgivare. Den legala grunden för vår behandling är således att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig eller att behandlingen är baserad på vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster.

Vi behandlar även personuppgifter i syfte att utveckla våra tjänster och för att kommunicera med dig som användare. Vi kan också komma att behandla personuppgifter om vi anser det vara nödvändigt av säkerhetsskäl, för att utreda licensintrång eller andra misstänkta överträdelser av våra allmänna villkor. Laglig grund för sådan personuppgiftsbehandling är våra berättigade intressen av att förbättra vår verksamhet, kommunicera med våra användare och kunder, upprätthålla fullgod IT-säkerhet samt säkerställa våra legala rättigheter, vilket vid en intresseav­vägning väger tyngre än eventuella motstående intressen.

4. Var behandlas personuppgifter?

Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter i Sverige, eller annars inom EU/EES, och överför inte personuppgifter till s.k. tredje land.

5. Vem har tillgång till personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi behandlar. Detta innefattar skydd mot exempelvis förlust, ändring och obehörig åtkomst. Endast de personer hos Trobar som behöver behandla personuppgifter i enlighet med ändamålen i avsnitt 3 ges tillgång till personuppgifterna.

Användarkonton är i tillämpliga fall synliga för din arbetsgivare. Trobar tillhandahåller även din arbetsgivare information om hur du som användare nyttjar Trobars tjänster och annan relaterad information, såsom hur ofta vissa funktioner används.

Trobar använder tjänsteleverantörer för att utföra vissa tjänster, exempelvis för att underhålla IT-system, genomföra dataanalyser och tillhandahålla administrativa tjänster. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla personuppgifter i enlighet med Trobars instruktioner och får inte lämna ut eller använda personuppgifter för egna ändamål.

Vi kan därtill komma att lämna ut personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra en lagstadgad skyldighet eller följa ett myndighets- eller domstolsbeslut, när det finns misstanke om olaglig aktivitet samt för att skydda våra tjänster mot missbruk och angrepp.

6. Hur länge lagras personuppgifter?

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna får eller måste sparas längre enligt tillämplig lag. Personuppgifter vars behandling syftar till att fullgöra Trobars avtalsrättsliga åtaganden gentemot dig som användare och din arbetsgivare behandlas generellt så länge du använder Trobars tjänster, eller annars så länge som krävs enligt lag (t.ex. enligt bokföringsregler).

Trobar behåller vissa begränsade personuppgifter efter att ditt användarkonto avslutats. Detta görs i förekommande fall för att fullgöra lagstadgade skyldigheter, efterkomma myndighets- eller domstolsbeslut, vidta rättsliga åtgärder, förhindra missbruk, eller för att fullgöra Trobars avtal med dig och din arbetsgivare.

7. Hur hanteras cookies?

Personuppgifter kan insamlas när du använder vår webbplats, och då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

För att kunna använda vår webbplats fullt ut måste du acceptera cookies, och det gör du genom din webbläsares inställningar eller nere i sidfoten på din dator eller mobiltelefon. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att webbplatsen inte kommer att fungera som avsett.

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Trobar saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte för dess innehåll. Trobar ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

8. Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att

  • få veta vilka personuppgifter som Trobar behandlar om dig, vilket inkluderar en rätt att få till tillgång till personuppgifterna,
  • begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig rättas,
  • begära att Trobar raderar dina personuppgifter eller begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas,
  • när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av s.k. intresseavvägning, samt
  • under vissa förutsättningar få ut personuppgifter som du tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format och utan hinder få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du har invändningar eller synpunkter på hur Trobar behandlar personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor om eller klagomål på hur Trobar behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta dataprotection@trobar.se.